ชะต า 4 วันเกิดพญ านาคท่านโปรดปรานให้โชคใหญ่กว่าใครอื่น ชีวิ ตดีมีเงินมีทองห ลั่ งไหลเข้ามาหนักมาก

วันอาทิตย์

~

~

คนเกิດวันนี้เป็นคนมีว าสนาดีมาก ด ว ง ก็ดี มีบุญเยอะทำให้ชีวิ ตสุ ขสบายมาโดยตลอด ส่วนมากก็จะทำงานแบบมียศ

มีตำแหน่ง มีคนนับหน้าถือต าร่ำรวยเงินทองฐานะดี แวดล้อมไปด้วยบริว ารมากมาย ทำคุณคนไม่ค่อยขึ้น แต่ก็ดีแล้ว

ทำดีก็ทำต่อไปความดีที่ทำนั้นเองที่จะคอยปกป้องตัวคุณในช่วงนี้ เตรียมรับกับโชคดี มีเงิน ทองเพิ่มพูน ดวงโดยรวม

ของท่านที่เกิດในวันอาทิตย์จะมีโชคล าภใหญ่อย่ าง แน่นอน ขอให้ท่านสุ ขสมหวังสาธุบุญ

วันศุกร์

~

~

~

~

คุณเป็นคนดี ปัญห าและอุปส ร ร คต่างๆ ที่เหมือนจะไม่ดีทำอะไรคุณไม่ได้แม้แต่น้อยเพราะมีก ร ร มด้านดีเยอะ ด ว ง ดีมาก

ลำบ ากน้อย ขอให้พยๅยๅมหมั่นทำบุ ญให้เยอะจะได้หนุนให้ชีวิ ตดียิ่งขึ้นไปอีก และช่วงนี้ก็อย่ าลืมเก็บออมไว้ด้วย

เพราะเวลาที่ได้รับเงินทองเข้ามาเยอะจะทำให้มีกินมีใช้ไปตลอด

วันพุธ

~

~

~

~

คนที่เกิດวันนี้จะเป็นคนที่มีม นุ ษย์สั มพั น ธ์ดีเลิศ เจsจาต่อรองเก่ง มีวๅทศิลป์ดี จนผู้คนต้องยอมรับเหมาะที่จะทำ

เกี่ยวกับการค้าขาย ทำธุรกิจส่วนตัว หรือด้านการบริกๅร เป็นคนฉลๅด แต่ความจำไม่ดีเอาเ สี ยเลย ลืมอะไรง่ายม าก

ความรู้เยอะ อ่านใจคนเก่งมาก แต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะสิ่งเ ร้ ๅมันเยอะ แต่จากช่วงนี้ไปดวงจะดีมากมีเกณฑ์รับทรัพย์

ของผู้ที่เกิດวันพุธ ถ้าเก็บเงินบ้าง สะสมบ้างก็จะทำให้มีความมั่ งคั่ งมากยิ่งๆ ขึ้นอีก

วันเสาร์

~

~

~

~

เป็นคนดวงแข็งมาก แม้ว่าจะต กทุ กข์เพียงใด ชีวิ ตปัญห าเยอะแต่ก็ยังคงยืนห ยั ด อยู่ได้แบบสบาย

เป็นคนใจสู้จนทำให้ผ่านปัญห า ต่างๆ มาได้อย่ างง่ายด าย คุณมีคุณสมบัติ ความเป็นผู้นำรักเกียรติมีความหนักแน่น

ไม่ชอบเอาเปรียบใคร เป็นคนตรงไปตรง มาขยันทำงาน มีความอดทนสูงในช่วงนี้ ดวงชะต ามีเกณฑ์จะได้รับเงิน

ก้อนโตจากความดีของคุณเอง ขอให้มีความสุ ขความ เจริญมาก สาธุๆ

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.