ค นเกิ ดวันอังค าร..

ค นเกิ ดวันอังค าร..

~

~

สำหรับท่ านที่เกิ ดวันอังค าร

ก ารงาน เดินทางติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จ

ก ารเ งิน วันนี้โ ชคดีจะได้เงิ น

ความรัก ได้พบรักกับค นผิวขาว เสน่ห์แ รง

เคล็ดลับเส ริมด วงประจำวันนี้

บูชาพระน าร ายณ์บ าลาจี

อัญมณีมงคล อำพัน

~

~

สีมงคล สีส้ม

เ ลขนำโ ชค 0,6,9

ฤกษ์ดีประจำสัปดาห์มีผลตั้งแต่วันที่ 8 – 14 มิถุน ายน 2564

ฤกษ์ดีในก ารทำบุญขึ้นบ้ านให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:00 – 11:59

ฤกษ์ดีในก ารซื้อรถยนต์คั นให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:35 – 12:50

~

~

ฤกษ์ดีในก ารติดต่อเจรจ างานต่ างๆเหม าะในช่ วงเวลา 10:29 -13 :11

ฤกษ์ดีในก ารเปิ ดร้ านเริ่มธุรกิ จให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 6:09 – 11:49

ฤกษ์ดีในก ารเดินทางทำบุญเหม าะในช่ วงเวลา 6:29 – 12:39

Leave a Reply

Your email address will not be published.