วิธีไ หว้”ท้าวเวสสุวรรณ”ให้ร วย

~

~

มีความเ ชื่อกันมาว่า ท้าวเวสสุวรรณ คือเ ทพแห่งความร่ำร วย ผู้ที่บูช าท่าน มักจะมีโ ชคล าภมาก มี เ งิน ไหลเข้า มีกิ นมีใ ช้ไม่หม ด

~

~

เรามาอ่านรายละเอียดกันดูค่ะ ว่าเป็นอย่ างไร จะบูช าท่านอย่ างไรให้ถูกวิธีช่วยหนุ นนำให้เราพบแต่ความโ ชคดี
ท้าวเวสสุวรรณ

~

~

~

~

หรือท้าวกุเ วร คือ หนึ่งในท้าวจาตุมหาร าชผู้ครองสวรรค์ชั้น จาตุมหาราชิกาและเป็นผู้ยิ่งใหญ่ หรือเป็นหัวหน้าในบรรดาท้าวจตุโ ลกบ าลทั้ง 4

นอกจากท้าวเวสสุวรรณก็ยังมี ท้าวธตรฎฐ์ ท้าววิรุฬห ก และท้าวท้าววิรูปั กษ์ ท้าวทั้ง 4 องค์ประจำอยู่ต ามทิศต่ าง ๆ ในส่วนของท้าวเวสสุวรรณ

จะประจำอยู่ทางทิศเหนือ และยังปกครองเหล่ ายักษ์ ภู ติ ผ ี ปีศ าจ ทำให้คนโบร าณนิยมนำรูปท้าวเวสสุวรรณไป

แ ขวนไว้เหนือเปเพื่อเป็นการสะกดวิญญ าณ อีกหน้าที่ของท้าวเวสสุวรรณ คือ เป็นผู้รั กษาสมบั ติของเ ทวโ ลก

~

~

จึงทำให้ท้าวเวสสุวรรณเป็นมหาเ ทพแห่งความมั่ งคั่ ง ร่ำร วยอีกด้วย

ในตำร าโบร าณได้กล่ าวไว้ว่าผู้ใดต้องการ ความเจริญในล าภยศ ทรั พย์สินเ งินท อง อำน าจว าสน า สูงสุ ด

ทางมหาเ ศรษฐีมีทรั พย์
ล าภยศ สรร เ สริญสุ ข ไ หลมาไม่ข าดสาย และขจั ด ภู ต ผ ีปีศ าจ สิ่งอั ปม งคลไม่กล้ าเข้ามาร บก วน

และช่วยบันด าลโ ชคล าภโ ภคทรั พย์ให้แ ก่ผู้บูช า

ค าถาบูช าท้าวเวสสุวรรณ
ตั้งนะโม 3 จบ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

สวดบทบูช าท้าวเวสสุวรรณอีก 9 จบ และจึงตั้งจิ ตอธิ ษฐานเพื่อขอwรจากท้าวเวสสุวรรณ
อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพั นต าภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

~

~

~

~

ข้อห้ ามการบูช าท้าวเวสสุวรรณ
1. ห้ ามประพฤ ติตนในทางไ ม่ดีผิ ดศี ล 5 อันได้แ ก่ การฆ่-าสั ตว์ตั ดชีวิ ต การลั กขโ มยทรั พท์ การผิ ดลูกผิ ดเ มียผู้อื่น การพูดเ ท็จ
ยุแ หย่ให้ช าวบ้านทะเ ลาะกัน และการดื่ มของมึ นเ มาเพราะหากกระทำแล้วล่ะก็ การบูช านั้นจะไม่ได้ผลอะไรเลย ดังนั้นเราควรที่จะต้องรั กษาศีล 5 ให้ได้

2. ไม่กระทำตนเป็นผู้ทำล ายศ าสนา ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การยุยงหรือส่งเ สริมให้ผู้อื่นหม ดสิ้ นความศรั ทธาต่อศ าสนา
3. ไม่ประกอบอาชี พที่ไม่สุจริ ต เอารั ดเอาเปรียบ หรือฉ้ อโ กงผู้อื่น

4. ไม่กระทำตนเป็นผู้เห็นแ ก่ตัว ข าดน้ำใ จและการให้ท าน

ไปด้วยกันแล้วล่ะก็ การบูช าก็จะให้ผลอย่ างแท้จริง ส่งผลให้เรามีความเจริญก้าวหน้า มีความสุ ข และร่ำร วยเพรียบพร้อมไปด้วยเ งินท อง
อย่ างแน่นอน อย่ างไรก็ต ามอย่ าลืมรั กษาศี ล ปฏิบั ติแต่สิ่งดีๆ ควบคู่ไปด้วย เพราะหากเราทำในสิ่งไ ม่ดี ประ พฤติไม่ดีกร าบไ หว้เท่าไร ก็คงไม่ช่วยอะไร

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.