เปิดตัวเจ้าสัวที่อยู่เบื้องหลัง vอจ่ๅยค่ๅเทoมให้ “น้องมะลิ” จนจบ ป.โท แบบไม่มีเงื่oนไข

เปิดตัวเจ้าสัวที่อยู่เบื้องหลัง vอจ่ๅยค่ๅเทoมให้ “น้องมะลิ” จนจบ ป.โท แบบไม่มีเงื่oนไข โดย โบว์

 

~

~

 

เผยว่า จริงๆมันก็ไม่ได้สูงลิ่วขนาดนั้นค่ะ แต่ว่าก็อยู่ในเก ณ ฑ์ของโรงเรียนนานาชาติที่เร าก็รู้กันอยู่ ว่าค่ าเ ทอ ม

~

~

 

ค่อนข้า งจะสูงนิดนึง แต่ว่าโ บว์กับมะ ลิโชค ดี ที่ทางคุณศุ ภชัย เจียรวรน นท์ ให้การสนั บสนุนเรื่อ งทุ นการ

~

 

ศึกษาของน้อ งซึ่งจะสนับสนุนไปจนจ บปริญญาโท เลยโดยไม่มีข้อแ ม้ใดใดทั้ง สิ้นเพร าะท่านส่งคน มาคุยกับเรา

ตั้งแต่ ตอ นที่พี่ปอป่ ว ยแล้วและบอ กว่าอยากสนับสนุนน้ องในเรื่องนี้ ก็ขอขอบคุณม ากๆค่ะ” มีเงื่อนไขอะไรมั้ย

~

 

“ไม่มีเ ลยค่ะ ตอนที่เ ขามาคุยบอกว่าไม่ได้ต้องการ อะไร เขาเป็นคนช อบสนับสนุน เรื่องการศึ กษา ขอ งเด็กอยู่

แล้วแ ค่อยากเห็ นพัฒนา การของน้อ ง” เราสามารถเลือก โรงเรียนได้เองมั้ย “เลือกได้เองค่ะ เขาก็จ ะเรียกเรา

~

 

ไปคุยครั้งแรกก่อนว่าเราอยากให้น้องเรียนที่ไหน ทำ ไมถึงอยากเรี ยนโรงเรียน นี้ เราก็บ อกเหตุผ ลของเราไป

อย่างโร งเรียน นี้พี่ปอเข าอยาก ให้บุตรเรียนอยากให้เก่งเ รื่องภาษาก่อน แต่ว่าโตไ ปอาจจะไม่ใช่โรงเรียนนานาชาติ

~

 

ก็ได้ ก็แล้วแต่ค วามชอบของน้อง” ค นจับต ามอง เรื่องค่าเ ทอมของน้อง “อย่างที่บอกว่าถ้าขึ้นชื่อว่าโรงเรียน นานาชาติ

ก็ค่อนข้างจะ แพงอยู่แล้ว แต่ก็ไ ม่ได้แ พง เวอร์อ ะไรขนาดนั้น และโรงเรียนที่น้อง เรียนก็เป็ นโรงเรีย นเล็กๆ คือสิ่งที่

~

 

เราจะดูเหนือสิ่งอื่นใด นอกจา กค่าเทอมก็คือเรื่อง ของการศึกษา ระบบกา รเรียนของเขา และระบบความปลอดภัย

การดูแลเด็กของเขามากกว่า จะดูเรื่องของค่าเทอม เราอยาก ให้น้องได้สิ่งที่ดีที่สุด เร าโชคดีมา กๆ ถ้าเรา ออกเอง

~

 

ก็คงต้อง ทำง านตั้งแต่เช้ ายันค่ำ รั บง านทุกวัน” อีกทั้งล่าสุด “น้องมะลิ” ตามรอย “พ่อปอ” เล่นละครเรื่องแรกในชีวิต

โดย “น้องมะลิ” เผยว่ารับบทเป็นนางเ อกตอนเด็ก ฟิต ติ้งเป็นที่เรียบร้ อย รู้สึกสนุกมาก ที่ ผ่านมาก็ดูผลง านข อง “พ่อปอ”

~

 

ดาราสาวชื่อดัง อวยพรวันเกิดพ่อเกรท วรินทร พร้อมเรียกพ่อตาดิฉัน

VDO ดาราสาวชื่อดัง อวยพรวันเกิดพ่อเกรท วรินทร พร้อมเรียกพ่อตาดิฉัน

 

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/HjZ6wR6SEoY” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Leave a Reply

Your email address will not be published.