(၁၁) ႏွစ္အ႐ြယ္ မယားပါေျမးကို အဖိုးျဖစ္သူမွ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ႏွစ္ဦးတည္းရွိေနစဥ္ “သမီး လာအုံး” ဟုေခၚၿပီး… SEE MORE

 

 

 

(၁၁) ႏွစ္အ႐ြယ္ မယားပါေျမးကို အဖိုးျဖစ္သူမွ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ႏွစ္ဦးတည္းရွိေနစဥ္ “သမီး လာအုံး” ဟုေခၚၿပီး… SEE MORE

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *